کتابخانه مجازی موبایل

پند هایی از قرآن کریم

ارسال کننده: جواد دیده جهان

حجم کتاب: 754 KB

در این کتاب پندهایی برگرفته از هر سوره قرآن قرار داده شده است.

دانلودebookmob.tk