کتابخانه مجازی موبایل

می تراود مهتاب

ارسال کننده: محمد رسول باوندپور  | 
نویسنده: مریم رضا پور

حجم کتاب: 573 KB

این سوالی بود که بارها ازم پرسیده بودند و من بی حوصله و خسته جواب دادم با بخت سیاهم . با اقبالم . با خودم . می فهمین ؟خاله فروزان باز بر افروخته شد و گفت همیشه همین رو میگی . کدوم بخت سیاه ؟کدوم اقبال ؟همون بختی که خودت دستی دستی سیاهش کردی ؟همون اقبالی که فقط ... . این کتاب با پرنیان تهیه شده است .