کتابخانه مجازی موبایل

جغرافیای گردشگری استان کرمان(تصویری)

ارسال کننده: محمدرضا سلطانی زرندی
نویسنده: جمع آوری مطالب:محمدرضا سلطانی زرندی؛عطیه جعفرزاده
مترجم: منبع:کتاب "کرمان در یک نگاه" -انتشارات کرمان شناسی
حجم کتاب: 1 MB

ساخته شده با نسخه 2 کتابچه عناوین کتاب: معرفی استان؛ نقشه و جغرافیا ؛ آثار و بناهای تاریخی؛ اهم آثار تاریخی و مکانهای دیدنی به تفکیک شهرستان؛ سوغات کرمان؛ مهمترین صنایع دستی کرمان؛ گویش و لهجه؛ بازارهای کرمان ؛ دروازه های قدیمی شهر؛ کاروانسرا ها؛ محله های قدیمی شهر ؛ نشانی و تلفن تماس هتلها و مهمانسراها ی استان؛