کتابخانه مجازی موبایل

چهل داستان و چهل حدیث از حضرت امام رضا (ع)

ارسال کننده: محمد رسول باوندپور 
نویسنده: عبد ا ... صالحی

حجم کتاب: 208 KB

در این کتاب علاوه بر خواندن داستان هایی زیبا در مورد هشتمین امام شیعیان و هم چنین احادیث گهر باری از ایشان چگونگی شهادت این امام معصوم را هم خواهید خواند .ضمن آن که در این کتاب شعری هم برای شهادت ایشان بیان شده است .