کتابخانه مجازی موبایل

راز های موفقیت

همه ما رویاها و آرزوهایی داریم ...همه ما در اعماق روح خود می خواهیم باور کنیم که دارای موهبت خاصی هستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و می توانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بهتری در آوریم.آرزوی شما چیست ؟ شاید رویایی است که آن را فراموش کرده اید و یا در شرف زوال و نابودی است .اگرآرزوی شما عملی می شد ، وضع امروزی شماچگونه بود؟ اکنون چند لحظه وقت صرف کنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست ؟ - این توضیحات بخشی از این کتاب جالب می باشد        دانلود از 4sharedبا تشکر نظر یادتون نره !